Tätning, service & underhåll

Tätning, service och underhåll

Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. När man utför brandtätning hindras eventuell brandspridning mellan våningsplan, längs kabel- och ventilationsschakt. Det är viktigt med tätning eftersom att branddörrar och brandcells­gränser inte gör någon nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför inner­tak, i kabelstråk och via ventilationssystemet.


Vi utför service och underhåll för ert brandskydd

I en rökfylld lokal bildas ofullständigt förbrända gaser som i sin tur ger upphov till ytterligare brandspridning med explosionsrisk – men genom årliga kontroller, service och underhåll av både brandskyddsutrustning och rökluckor kan du förhindra en större spridning av branden.

Vi kan serva din brandskyddsutrustning, underhålla dina rökluckor och täta mellan våningsplan och runt brandcellsgränser, el- och rördragningar. Vi kan helt enkelt hjälpa dig att försöka förhindra att en eventuell brand får förödande konsekvenser! Hos oss kan du beställa en komplett besiktning med byte och renovering av erforderliga delar i ditt brandskydd. Vi dokumenterar alla utförda tätningsarbeten. Arbete, kontroll och service utförs enligt SVEBRA, Svenska Brandskyddsföre­tagens riktlinjer, i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag, myndigheter, MSB och Arbetsmiljöverket.

Tätning, service & underhåll

Ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder för att hindra en brands uppkomst och spridning faller direkt på ägaren eller innehavaren av en byggnad eller anläggning. Sådana åtgärder skall enligt lagstiftningen ske på dennes eget initiativ.
BOLnet, SBA-online, är ett utmärkt verktyg för att hjälpa arbetsgivaren att leva upp till sitt ansvar och för att säkerställa att brandskyddet håller en hög nivå över en längre tid.

LÄS MER OM BOLnet


Brandtatning-Intyg

Checklista för bra service och brandskyddskontroll:

• Brandredskap kontrolleras och servas en gång per år • Årlig kontroll av brandtätning och rökluckor • Kontroll av nödljus och produkter för första hjälpen • Verkstadsgenomgång och omladdning av skumsläckare vart femte år, pulver- och kolsyresläckare vart tionde år, samt invändig kontroll, provtryckning och eventuellt byte • Brandposter funktionskontrolleras årligen och provtrycks vart femte år.


Årlig service av brandredskap

Servicen säkerställer väl fungerande och säkra brandredskap om olyckan skulle vara framme.

I DEN ÅRLIGA SERVICEN INGÅR:
• Vår utbildade och rutinerade personal kontrollerar och säkerställer funktionen hos era brandredskap, brandfiltar och sårvårdsprodukter.
• Vid service av belysta utrymningsarmaturer genomförs lysrörsbyte.
• Årlig kontroll av batterifunktion.

Beställ Årlig service av brandredskap


Tätning, service & underhåll

Framtagning av utrymningsplaner och brandrutiner

I processen tar vi fram ritningar för systematiskt brandskyddsarbete (SBA), tar fram och sätter upp utrymningsplaner och säkerställer brandrutiner. Vi rekommenderar också att sätta upp en utrymningstavla som visar hur man ska utrymma och hitta hjälp. Tavlan inne­håller tydlig information så att alla i byggnaden på ett säkert och enkelt sätt ska kunna utrymma vid eventuell fara.


Vänta inte tills det är för sent, beställ tätning, service och underhåll idag!

KONTAKT